jump to navigation

Abdul Qadir Al-Jailani 2 Desember 2006

Posted by Muslim in Islam, Kisah, Kisah Islam, Kisah teladan, Muslim, Nabawiyah, Sejarah Islam, Sholeh, Siroh, Siroh Islam, Ulama, Ulama Islam, www.mediamuslim.info.
trackback

MediaMuslim.Info Beliau adalah seorang ulama besar sehingga suatu kewajaran jika sekarang ini banyak kaum muslimin menyanjungnya dan mencintainya. Akan tetapi kalau meninggi-ninggikan derajat beliau berada di atas Rasululloh shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka hal ini merupakan suatu kekeliruan. Karena Rasululloh shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul yang derajatnya tidak akan pernah bisa dilampaui di sisi Alloh Subhanahu wa Ta’ala oleh manusia siapapun.

Ada juga sebagian kaum muslimin yang menjadikan Syaikh Abdul Qadir Al Jailani sebagai wasilah (perantara) dalam do’a mereka. Berkeyakinan bahwa do’a seseorang tidak akan dikabulkan oleh Alloh Subhanahu wa Ta’ala, kecuali dengan perantaraannya. Ini juga merupakan kesesatan.

Menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara tidak ada syari’atnya dan ini sangat diharamkan. Apalagi kalau ada yang berdo’a kepada beliau. Ini adalah sebuah kesyirikan besar. Sebab do’a merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Alloh Subhanahu wa Ta’ala melarang makhluknya berdo’a kepada selainNya. Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Alloh.” (QS: Al Jin:18)

Kelahirannya
Syaikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang ‘alim di Baghdad yang lahir pada tahun 490/471 H di kota Jailan atau disebut juga Kailan. Sehingga di akhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani atau Al Kailani atau juga Al Jiliy.

Pendidikannya
Pada usia yang masih muda beliau telah merantau ke Baghdad dan meninggalkan tanah kelahirannya. Di sana beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khatthath, Abul Husein Al Farra’ dan juga Abu Sa’ad Al Mukharrimi sehingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama.

Pemahamannya
Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab ini pada masa hidup beliau. Beliau adalah seorang alim yang beraqidah ahlus sunnah mengikuti jalan Para Pendahulu Islam Yang Sholeh. Dikenal banyak memiliki karamah-karamah. Tetapi banyak pula orang yang membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik berupa kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, “thariqah” yang berbeda dengan jalan Rasululloh shallallaahu ‘alaihi wa sallam, para sahabatnya dan lainnya.

Syaikh Abdul Qadir Al Jailani menyatakan dalam kitabnya, Al Ghunyah, “Dia (Alloh) di arah atas, berada di atas ‘ArsyNya, meliputi seluruh kerajaanNya. IlmuNya meliputi segala sesuatu. “Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadits-hadits, lalu berkata, “Sepantasnya menetapkan sifat istiwa’ (Alloh berada di atas ‘ArsyNya) tanpa takwil (menyimpangkan kepada makna lain, –seperti Alloh dihati atau dimana-mana, ini adalah keyakinan batil-). Dan hal itu merupakan istiwa’ dzat Alloh Subhanahu wa Ta’ala di atas ‘Arsy.

Dakwahnya
Suatu ketika Abu Sa’ad Al Mukharrimi membangun sekolah kecil di sebuah daerah yang bernama Babul Azaj dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Syaikh Abdul Qadir. Beliau mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memeberikan nasehat kepada orang-orang yang ada di sana, sampai beliau meninggal dunia di daerah tersebut.

Banyak sudah orang yang bertaubat demi mendengar nasihat beliau. Banyak orang yang bersimpati kepada beliau, lalu datang ke sekolah beliau. Sehingga sekolah ini tidak kuat menampungnya. Maka diadakan perluasan.

Imam Adz Dzahabi dalam menyebutkan biografi Syaikh Abdul Qadir Al Jailani dalam Siyar A’lamin Nubala, menukilkan perkataan Syaikh sebagai berikut, “Lebih dari lima ratus orang masuk Islam lewat tanganku, dan lebih dari seratus ribu orang telah bertaubat.”

Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti Al Hafidz Abdul Ghani yang menyusun Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam. Ibnu Qudamah penyusun kitab fiqh terkenal Al Mughni.

Wafatnya
Beliau Wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9 Rabi’ul Akhir tahun 561 H di daerah Babul Azaj.

Pendapat ulama
Ketika ditanya tentang Syaikh Abdul Qadir Al jailani, Ibnu Qudamah menjawab, “Kami sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa kehidupannya. Beliau menempatkan kami di sekolahnya. Beliau sangat perhatian kepada kami. Kadang beliau mengutus putra beliau Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Terkadang beliau juga mengirimkan makanan buat kami. Beliau senantiasa menjadi imam dalam shalat fardhu.”

Ibnu Rajab di antaranya mengatakan, “Syaikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang yang diagungkan pada masanya. Diagungkan oleh banyak para syaikh, baik ulama dan para ahli zuhud. Beliau memiliki banyak keutamaan dan karamah. Tetapi ada seorang yang bernama Al Muqri’ Abul Hasan Asy Syathnufi Al Mishri (orang Mesir) mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syaikh Abdul Qadir Al Jailani dalam tiga jilid kitab. Dia telah menulis perkara-perkara yang aneh dan besar (kebohongannya). Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta, jika dia menceritakan segala yang dia dengar. Aku telah melihat sebagian kitab ini, tetapi hatiku tidak tenteram untuk meriwayatkan apa yang ada di dalamnya, kecuali kisah-kisah yang telah masyhur dan terkenal dari kitab selain ini. Karena kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara yang jauh (dari agama dan akal), kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan yang batil tidak terbatas. Semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syaikh Abdul Qadir Al Jailani. Kemudian aku dapatkan bahwa Al Kamal Ja’far al Adfawi telah menyebutkan bahwa Asy Syathnufi sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang diriwayatkannya dalam kitab ini.”

Ibnu Rajab juga berkata, “Syaikh Abdul Qadir Al Jailani memiliki pendapat yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Alloh Subhanahu wa Ta’ala, takdir, dan ilmu-ilmu ma’rifat yang sesuai dengan sunnah. Beliau memiliki kitab Al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq, kitab yang terkenal. Beliau juga mempunyai kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-perkara yang banyak berkaitan dengan nasehat dari majelis-majelis beliau. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang pada sunnah. ”

Imam Adz Dzahabi mengatakan, “intinya Syaikh Abdul Qadir Al Jailani memiliki kedudukan yang agung. Tetapi terdapat kritikan-kritikan terhadap sebagian perkataannya, dan Alloh Subhanahu wa Ta’ala menjanjikan (ampunan atas kesalahan-kesalahan orang-orang beriman). Namun sebagian perkataannya merupakan kedustaan atas nama beliau.” (Syiar XX/451).

Imam Adz Dzahabi juga berkata, “Tidak ada seorangpun para ulama besar yang riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak kisah hikayat, selain Syaikh Abdul Qadir Al Jailani, dan banyak di antara riwayat-riwayat itu yang tidak benar bahkan ada yang mustahil terjadi.”

(Sumber Rujukan: Adz Dzail ‘Ala Thabaqil Hanabilah I/301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab Al Hambali)

Iklan

Komentar»

1. snowman - 23 Januari 2007

dalam rencana di atas, saudara telah menyatakan kita tidak boleh menjadikan orang yang telah meninggal dunia sebagai perantara, (dalam rencana di atas merujuk kepada Syaikh Abdul Kadir Al Jailani); Jika begitu, adakah kita perlu bergantung kepada orang yang masih lagi hidup untuk menyampaikan segala doa kita? bolehkah para ulamak kita jadikan pegangan yang menjamin dunia dan akhirat?

2. Teguh Prihattanto - 13 November 2007

Alloh Subhanahu wa Ta’ala melarang makhluknya berdo’a kepada selainNya. Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Alloh.” (QS: Al Jin:18)

3. mcryan - 19 November 2007

that’s very nice story about our great sheikh, salut to u & i’ll wait others story of u. thanks lot…

4. biarawati - 30 November 2007

Makanya ada yang melakukan itu juga tentunya punya dalilnya, entah itu secara tegas dikatakan maupun diperoleh dari hal-hal yang dipelajari. Kalo tidak salah ada hal-hal yang secara tegas dikatakan dan ada pula yang disamarkan, misalnya perumpamaan. Karenanya sangat terbuka untuk berbagai kesimpulan. Namun meskipun begitu Al Quran menjamin pemahaman yang sama bagi orang-orang yang memang disucikan untuk dapat memahaminya.

5. sapran - 5 Desember 2007

bagaimana kita seharusnya beribadah kepada allah

6. Bryssandraga - 8 Desember 2007

Silahkan baca buku putih Syaikh Abdul Qadir Al Jailani hasil desertasi Dr. Said bin Musfir Al-Qahthani semoga anda akan menemukan kebenaran tentang beliau

7. Ibnu Nazar - 13 Mei 2008

kebanyakan orang memberikan pendapat hanya berdasarkan pendapat dan faham yang di milkinya, tentang Syeh ini beliau sangat terkenal seantaro dunia muslim baik di timur dan di barat. dengan karomah yang besar yang di anugrahkankan kepada beliau. mungkin baiknya bacalah surat al baqoroh di situ Allah Swt mengatakan percaya kepada yang Ghaib…karamah yang dimilik beliau adalah sebuah tanda keghaiban yang ditampakkan Allah Swt. kecintaan sebagian kaum muslim kepadanya bukanlah mengurangi kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad Saw…mungkin Allah SWT akan menampakkan keghaiban2 pada orang lain yang menunjukkan kekuasaannya….

8. arif mardias - 14 Mei 2008

seandainya begitu banyak pengikut syech Abdul Qadir Jaelani yang menyanjungnya, itu berarti beliau telah membiarkan dirinya di kultus individukan oleh pengikutnya dan itu berarti beliau telah gagal menyampaikan ajaran yang sesungguhnya kepada pengikutnya.

ahmadi ahmad - 25 Maret 2011

mas arif: saya kira wajar s’orang muslim menyanjung nya, dikarenakan keluasan ilmunya, pengetahuannya tentang kerahasiaan ruhani (baca kitab sirr al asrar & futuhul ghaib.. atas jerih nya,perjuangannya, hingga beliau berhasil.. & mndapatkan pangkat “Sulthan Auliyaa”.. apa anda bisa tau jalan pemikiran murid2/pengikutnya? justru kita layak mngirimkan alfatihah kpd para rosul & nabi, para auliya Allah yg telah ikhlas mewariskan ilmu mreka kpd kita.. apabila kita menyanjungnya melebihi para rosul & nabi maka yg gagal itu adalah kita, bukan Beliau.. semoga anda dpt berfikir & semoga Allah mengampuni dosa kita kaum muslim ini..

9. jokotarup - 10 Juni 2008

top banget deh

10. rianto - 6 Juli 2008

ya allah ………………………………

11. anti-wahabi - 5 September 2008

Salam. satu pertanyaan..apakah bezanya org hidup dan org yg mati disisi Allah swt? tiada bezanya bukan? jadi dengan menyatakan cuma boleh bertawassul dengan orang yang hidup, ialah mengakui yang orang yang hidup itu “memberi bekas”. Sedangkan dalam Aqidah ASWJ, cuma Allah yang memberi bekas! Pandangan ini merupakan syirik yang lebih besar sebenarnya. tiada beza antara tawassul dgn org yg hidup dgn yang telah mati, kerana bukan org atau doa itu yg memberi bekas, tetapi Allah swt jua. Jazakallah.

12. IRFAN - 7 Oktober 2008

PENDAPAT BOLEH BEDA ASAL TIDAK MENYIMPANG DARI SYARIAT ISLAM.
M2F BLA DA SLAH KTA

13. hasan basori - 8 Oktober 2008

alhamdulillah jadi dpt wawasan tntng keislaman……….syukronn”””

14. Amie - 23 Oktober 2008

saya masih penasaran sama doa doa tawasul kepada syekh abdul kadir jailani.. lalu ada yang tahu pasti tidak silsilah beliau apakah memang dari keturunan Nabi? soalnya saya di sini menjumpai bahwa jarak keturunan dengan rosul sangat jauh, kalopun misal ada nabi setelah rosulullah, seharusnya Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husayn bin Fatimah az-Zahra. namun ada juga koment dari Dionbeliau Wali Qutub, cucunda Rasullulah SAW dr Imam Hasan dan Imam Husein.. kalo dah ada titik terang.. kunjungi blog saya ya dan kasih komen di sini atau di sini
sukron ya..

15. silir2angin - 24 Oktober 2008

Assalammu’alaikum…
aku izin link blognya ya…makasih…

16. dend - 13 Januari 2009

mohon maaf,tahun lalu pernah beredar email ttg syech abdul qadir jaelani yg harus mem forward email tsb ke org lain, kalau ada yg msh memilikinya minta tolong utk memforwardnya ke email saya di resco_d7@yahoo.co.id trims

17. Hasan Al Jailani - 10 Februari 2009

“”Ada juga sebagian kaum muslimin yang menjadikan Syaikh Abdul Qadir Al Jailani sebagai wasilah (perantara) dalam do’a mereka. Berkeyakinan bahwa do’a seseorang tidak akan dikabulkan oleh Alloh Subhanahu wa Ta’ala, kecuali dengan perantaraannya. Ini juga merupakan KESESATAN””
apakah anda yakin dng yg anda sampaikan diatas… karena barang siapa memulai suatu perbuatan baik/jahat maka akan dipertanggungjawabkan kpd prg tsb di hari akhir… “carilah ilmu walau ke negeri cina” tolong diresapi artinya apa???
“amar ma’ruf nahi munkar”

Putra - 18 November 2009

lalu apa anda juga yakin dgn semboyan anda “carilah ilmu sampai ke negeri cina”…..????? dari manakah anda menukil kata2 tsb?? kenapa harus Cina…????

ahmadi ahmad - 25 Maret 2011

Innamal a’malu binniyyat.. kita tdk tau persis bgmn kisah2 beliau pada masanya.. andai kita hidup juga pada masa kejayaannya.. belum tentu kita bisa berpendapat sprti pendapat anda diatas.. bole saja anda semboyankan tuntut ilmu dinegeri china.. tp apa anda sudah merasa yakin anda itu tidak sesat???? diterima/tidak kah amal anda disisi Allah?? na’uzubillah ya akhi… jgn sembarangan mengatakan sesat bila tidak tau ujung & pangkal.. bagaimana islam ini dapat bersatu padu & teguh bila saling menyalahkan/saling mengatakan sesat??!!!!.. kita benahi aja diri/golongan kita masing2 bila berbeda pendapat.. mhn ampun lah kita sebanyak mungkin krn pikiran kita tdk sepenuhnya Sempurna.. sempurna adalah milik Allah & tiada suatu yg mustahil bagi NYA..

Abu Husain Abdullah - 13 Oktober 2012

Perlukan qt berdoa kpd Allah melalui perantara?? bukankah Allah maha mendengar? bukankah posisi terdekat hamba dgn Rabnya adlh pd saat sujud salat?? jd apa guna perantara? apalagi melalui org yg sudah mati ! na’udzubillahimindzalik…

18. weezard - 10 April 2009

karena barang siapa memulai suatu perbuatan baik/jahat maka akan dipertanggungjawabkan kpd prg tsb di hari akhir… <— biarlah Allah yang menentukan balasan terhadap perbuatan tersebut. Sebagai hamba Allah, kita harus berhati2 apabila menisbahkan amalan kita terhadap makhluk yang lain. sebagai orang yang memulakan perkara baik tersebut, dia sudah mendapat habuan amal jariahnya apabila kita mengamalkan ilmu yang telah diajarkan.

carilah ilmu ke negeri china <— ini merupakan hadith yang diriwayatkan dengan isnad yang diyakini. faqih hadith mentafsirkan kita dituntut untuk mencari ilmu biar apapun halangannya selagi ilmu tersebut memberi manfaat kepada kita. kewajipan menuntut ilmu banyak dihuraikan dalam kitab2 masyhur karangan imam2 besar seperti Imam Syafie, Imam Ghazali, Imam Nawawi dan banyak lagi. Wallahua’lam..

bukhari - 19 Januari 2010

maaf sekiranya berlaku kekeliruaan…cari lah ilmu sampai kenegeri china merupakan hadith yang dhaif, tiada sanat yang mengatakan hadith ini hadisth sahih..
“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.” (Surah An-nur : ayat 15)

19. wisnu - 21 April 2009

kita berdoa memang kepada Allah..tapi kita mendoakan kekasih Allah
boleh dong…kita mendoakan nabi Muhammad atw sahabatnya apakah dikatakan sesat…..jgn mencari kesalahan tehadap orang lain tapi berkaca lah pada diri kita sendiri sudah kah kita mengenenal diri kita sendiri…Allah tidak akan menutup mata jika hambanya menghadiahkan Alfateha terhadap kekasih-kekasih Allah.

Toton - 1 Juni 2012

@Wisnu…
Ah.. Anda ternyata tidak memahami akar permasalahannya. Tentu saja mendoakan Nabi dan sahabatnya sangat dibolehkan dan bahkan dianjurkan.

Yang batil dan syirik (dan tentu saja dilarang dan diharamkan) adalah berdoa kepada Allah dengan perantaraan orang mati, sehingga mereka menganggap tanpa perantaraan orang mati tersebut doanya tidak akan dikabulkan.

Sedangkan meminta tolong orang yang masih hidup untuk membantu mendoakan kita, itu diperbolehkan.

harist - 3 Januari 2013

ber sholawat pada nabi itu memeng perintah allah/al-quran..kalo muslim tidak bersholawat pada rasullullah saw.. maka do’a nya akan tergantung antara bumi dan langit demikian bunyi hadist tentang sholawat,, tapi bukan berarti mengirimkan bacaan2 seperti alfatikhah atau sejenisnya karena yg demikian itu tidak ketemu hadist atau riwayat yg melakukannya termasuk 3 generasi yg rasullullah terangkan ,generasi yg mendapat petunjuk.. allahu a;lamu wassalam.

20. adib masykuri - 31 Mei 2009

ya benar.khilafiyah jgn di bahas terus,beribadah aja diperbaiki,terus dan tanyakan hatimu sudah bertaqwa belum dirimu,terus…terus dan ajal tiba,disitu akan kita buktikan apakah amal yg kita lakukan ada artinya bagi kita atau tdk,setiap zarah amal kita akan di nilai di hadapan allah,kalau amalan itu dapat mendekatkan diri pada allah kenapa tidak????

21. barkah - 10 Juni 2009

Pendapat boleh berbeda, dan kita harus menghormatinya, yang penting kita dalam beribadah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabi Muhammad saw dan penuh dengan keikhlasan didalam hati, tidak dengan keterpaksaan atau hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Hanya Allah SWT yang tahu yang ada dalam hati kita. maaf bila ada kata yang salah, maklum saya bukan ustad apalagi ulama.

22. Aby - 31 Juli 2009

Bicara ttg khilafiyah, ibarat seseorang yang hobby makan bakso sedang yang lain senang soto. Yang hobby makan bakso akan bilang bakso enak demikian pula yang senang soto. Salah satu diantara dari mereka tidak mempunyai hak untuk memaksa orang lain untuk menyukai apa yang dia sukai. Mari kita nikmati kesukaan kita masing-masing sambil berhusnudzon yang kita amalkan itu akan dinilai oleh Allah Swt sesuai dengan keikhlasan masing-masing.

Putra - 18 November 2009

Islam bukan soal pilihan & paksaan…tp islam itu telah jelas….
maka dianjurkan oleh para Ulama utk meninggalkan yang samar…
Rasulullah bersabda ‘Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu’ (HR.Tirmidzi)
dan ingatlah…Setiap perkara baru dalam agama adalah bid’ah…setiap bid’ah adalah kesesatan….dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka…
Janganlah kita melakukan sesuatu perkara agama karena ‘KESUKAAN ULAMA,ORANG TUA ,ORG LAIN atw DIRI SENDIRI’..
Padahal perkara itu belum jelas hukumnya bahkan mungkin tidak ada hukumnya…!
Smoga kita terlindung dari hal yg sesat dan menyesatkan..amin!

bukhari - 19 Januari 2010

setuju kata putra…semoga kita bukan dari kalangan bidaah..

Abu Husain Abdullah - 13 Oktober 2012

setuju akhi putra!

23. 78 - 6 Oktober 2009

Benar kata Aby. janganlah menakar ilmu dan pemahaman orang lain dengan ukuran yang kita punya saja tapi padang lah dunia yang luas ini dng syahadat kepada Allah.

24. ojolali - 31 Oktober 2009

emang benar kalau antara hak dan batil tidak perna menyatu . .

25. hussen - 25 Maret 2010

bertawassul dg syech abdulqadir jailani al kailani bukan berarti menyembah kepada beliau.jangan samakan tawassul dengan menyembah.

26. zainal - 18 Mei 2010

Jaga lah hati jangan pernah berburuk sangka..

27. sudarsono - 28 Mei 2010

“Menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara tidak ada syari’atnya “, apakah anda yakin kalau beliau sudah “Meninggal” bagaimana kalau terjadi seperti apa yang tersurat dalam surat Albaqoroh Ayat 154.

BALAS !

28. dhommz - 13 Juli 2010

semoga kita tidak terjatuh dalam kultus individu

29. Pendosa - 15 Juli 2010

Ya Allah…..kenapa Engkau membimbingku kemari…..?!?!?!? hamba bukan mencari ini, ilmu hamba belum sampai ya Rab…., apalagi sampai menyalahkan ilmu saudara saudara hamba, ilmu-Mu telah membentangkan dengan jelas kesalahan kesalahan hamba…..
Ampunilah hamba ya Allah…..ampuni hamba…….

30. umat muhamad - 15 Juli 2010

yg kita cari yg memberi bekas.hamba itu adalah menujukkan ada yg menjadikan.yg di suruh hanya NAFI dan ISBAT cari la guru yg boleh menerangkannya(Al qur’an).

31. Alghaligh - 6 Agustus 2010

tulisan yang baik buat rujukan

32. andre clubers - 3 November 2010

???????????????????????????????????????

33. TAMZIZ - 7 Juni 2011

Alloh Subhanahu wa Ta’ala melarang makhluknya berdo’a kepada selainNya. Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Alloh.” (QS: Al Jin:18)

34. natar kably - 23 Juli 2011

yang penting adalah, kemurnian agama islam itu kelurusannya dijamin dan dijaga oleh Allah, sehingga semua yang menyesatkan akan selalu ada yang meluruskannya (tentu dengan dalil2nya), disini bukan perkara ringan, kalau bengkok (tidak sesuai dengan yang dilakukan rasululllah SAW) mau gak menerima kalau diluruskan atau membela yang bengkok.
banyak peran sebagian orang yang merasa ulama membengkokkan ajaran Islam, shg terjadi ada sesuatu bilang boleh dan yang satu bilang tidak boleh, “akal” yang ciptaan Allah supaya kita berpikir untuk menaksir mana yang salah dan mana yang benar tidak dihargai.
yang paling penting, islam itu ditinggal rasulullah SAW sdh lengkap, jangan ditambah-tambah lagi, kalau kalau gak mau sesat, banyak belajar semua ilmu bukan hanya ilmu agama saja, karena kurang ilmu tidak bisa menafsir kebenaran agama malah cenderung berbuat kesalahan, dan paling penting kalimat rasul: “bid’ah itu sesat, dan sesat itu di neraka” (HS Bukhari)

Hamba ALLAH - 27 November 2011

Mari mencari petunjuk yang baik untuk semua itu ISLAM agama paling sempurna dan ALLAH lah yang menjaga kemurnian ISLAM dengan segala Rahasianya.Inti dari semua yang kita lakukan adalah TUHAN kita adalah ALLAH SWT dan NABI MUHAMMAD adalah NABI TERAKHIR dan SYEIK ABDUL KADIR AL JAELANI adalah WALI ALLAH

35. Akbar - 25 Agustus 2011

ijin copy ya mz

36. No name - 15 Februari 2012

yg bilang bid’ah itu wahabi mode on!

37. No name - 15 Februari 2012

yg masuk surga itu ajaran wahabi selain dr wahabi masuk neraka…
wahabi itu yg mnghncurkn kalifah di turki uthmaniyah..

Abu Husain Abdullah - 13 Oktober 2012

setuju akhi no name!
wahabi itu menghancurkan kesyirikan dan meratakan kuburan di zaman khalifah turki uthmaniyya

38. Abdullah al-Faqiir - 23 Februari 2012

Yang mau download Kitab Al-Ghunyah karya Syaikh Abdul Qadir Jailaniy silakan lewat link ini : http://www.ziddu.com/download/18615664/al_ghunyah.rar.html

39. Rd.Fiantimaya - 30 Juli 2012

sesungguhnya Allah Maha Mengetahi yang ada di Bumi dan yang ada di Langit,,,

40. joe haiman - 29 September 2012

semua pendapat kalian aderlah benar belaka kerana setiap manusia ni ader tingkatan martabat masing2 perihal para nabi dan junjungan besar banginda muhammad serta para wali itu tidak laa mati sebagai mana sahabat sekelian pikirkan kerana ader dikalangan manusia pernah berjumpa dengan baginda serta parqa walia walau pin setelah mereka wafat ini bererti dikalamgan kekasih allah ini masih hidup walaupun pada dasar nya tiada seanadai nya baginda rasullullah ada pada ketika ni semua per masalahan mahzab tidak timbul tetapi apa jua ilmu yg ada pada diri kita wajiblah disempur nakan ingat lah wahai sahabat akan perkata ke 13 kutbah terakhir baginda iblis tidak akan menyesat kan akan pekara yg besar ( dosa besar ) tetapi yg halus . wassalam.

41. Ali imran - 10 Oktober 2012

Alhamdulillah

42. Angel Alice Caroline - 25 April 2015

Siapa yang dapat mempertanggung jawabkan informasi ini kalau itu benar , bagaimana kalau informasi yang kalian berikan bahwa semuanya Salah , Kami tahu Kebenarannya , bahwa siapa Syeh Abdul Qadir Jailani Al-Faqih , Ia memang berasal dari Arab , namun bahwa sesungguhnya Syeh Abdul Qadir Jailani Al-Faqih meninggal di Tebing tinggi 4 Lawang & istrinya yang bernama Khalimah Tusakdiah adik Kesultanan Palembang Sriwijaya … Syeh Abdul Qodir Jailani Al-Faqih meninggal pada tahun 1883 , & istrinya bernama Raden Ayu Siti Khalimah Tusakdiah meninggal pada tahun 1878 di Kebumikan di Kabupaten Tebing tinggi 4 Lawang SUMSEL ///Sriwijaya……………………..

43. Angel Alice Caroline - 27 April 2015

Siapa yang dapat mempertanggung jawabkan informasi ini kalau itu benar , bagaimana kalau informasi yang kalian berikan bahwa semuanya Salah , Kami tahu Kebenarannya , Ia memang berasal dari Arab , namun bahwa sesungguhnya Syeh Abdul Qadir Jailani Al-Faqih meninggal di Tebing tinggi 4 Lawang & istrinya yang bernama Khalimah Tusakdiah adik Kesultanan Palembang Sriwijaya … Syeh Abdul Qodir Jailani Al-Faqih meninggal pada tahun 1883 , & istrinya bernama Raden Ayu Siti Khalimah Tusakdiah meninggal pada tahun 1878 di Kebumikan di Kabupaten Tebing tinggi 4 Lawang SUMSEL ///Sriwijaya……………………..

Dan saya adalah Keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jaelani Al-Faqih , memang benar dia mengislamkan semua orang yang ada di jagad Raya ini , dia bisa menguasai seluruh Bahasa , dari nyata dan tidak nyata ia bisa melihatnya dan membuat hal yang gaib memeluk agama islam juga .. Dia tinggal di Tebing tinggi , dan membeli Tebingtinggi 5 Golden dengan belanda .. Karena itulah Bahwa Tebing tinggi tidak ada yang namanya Tanah pemerintah …. Thank you this My information .. if you want True Silsilah from Syekh Abdul Qadir Jaelani Al-Faqih / Buyut Faqih Come to me .. ok I’m Waiting … Bahwa saya memang Keturunannya , karena itulah juga maka dari itu Saya sebagai Cucunya tidak terima dengan kebohongan yang kalian berikan untuk Publik .. bukankah islam itu mengajarkan kebenaran ………


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: